Zonkarta

Svensk Trädgårds zonkarta

– en vägledning för växtval.

Zonkarta

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner.
Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som angivs på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Det är inte självklart att de “högsta” zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har en temperaturutjämnande inverkan, och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer. På kartan ser du till exempel att området strax söder om Vättern har zon 5, vilket det också är bland annat längs norrlandskusten. Allra närmast Vättern är det zon 2, vilket syns på de mer detaljerade länskartorna.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en hygglig uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Läs mer om zonkartan på Riksförbundet Svensk Trädgård

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige t.ex. komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker,  men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

Textkälla och bild: Riksförbundet Svensk Trädgård